سیاست خارجی

سیاست خارجى ایران در سال ۹۲

غافلگیری آمریکا از اوضاع ایران

رقص تانگوی ایران و آمریکا

پایان سه دهه گسست؟

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (از سرنگونی مصدق تا سقوط شاه)

سیاست آمریکا در سرنگونی دستگاه حکومت ایران به جایی نمی‌رسد

استدلال شاه برای جمهوری‌خواهان دلچسب بود