رشته‌ی پیوندهای خانوادگی میان سیاست‌پیشگان ایرانی پس از انقلاب

مهرزاد بروجردی

بیش از نیم‌سده پیشتر از این، لئونارد بایندر پژوهنده‌ی تیزبین سیاست و جامعه‌ی ایران، چنین می‌نگاشت:
«در ایران برکشیدنِ قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به شمار می‌آید.»

بی‌شک آگاهی از چند و چون پیوندهای خویشاوندی میان سیاست‌ورزان پساانقلاب به درک ژرفتری از رفتار ایشان یاری می‌رساند. در نوشتار پیش رو، ابتدا رشته‌ای از این پیوندها میان هشت خاندان قدرتمند روحانی را پیش چشم کشیده‌ایم و از درهم‌تنیدگی شگرف آنان نشان جُسته‌ایم. آنگاه، به گزارشی از بستگی‌ها و وابستگی‌های خانوادگی میان دیگر سیاست‌پیشگان پرداخته‌ایم تا نشان دهیم خویشاوندسالاری تا کجا در دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ریشه دوانیده است.
پیش از هرچیز به یادآوری چند نکته نیازمندیم:
1. خاستگاه این فهرست‌ها در کتاب زیر است، گرچه درین فهرست‌ها داده‌های بیشتری گنجانیده شده است:
Mehrzad Boroujerdi and Kourosh Rahimkhani, Postrevolutionary Iran; A Political Handbook (Syracuse University Press, 2018), pp. 796-805.
2. در بررسی پیوندهای خانوادگی به سیاست‌ورزان بالای هرم قدرت – یعنی وزیران، سران سه قوه، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و امیران ارتش و سپاه – بسنده کرده‌ایم.
3. زندگینامه و کارنامه‌ی این کسان در کتاب بالا آمده است.
4. به نمایش پیوندهای نزدیک نسبی و سببی بسنده کرده‌ایم.
5. تمامی کسانی که همسر، عروس، داماد، نوه یا نتیجه‌ی برخی سیاست‌ورزان این فهرست‌هایند، خود کار سیاسی ندارند و تنها برای آشکار کردن پیوندها از ایشان نام برده شده است.
6. نام کسانی که در فهرست نخست (درباره‌ی هشت خانواده‌ی روحانی) آمده است، در فهرست دوم تکرار نشده است.
7. بازنشر این فهرست‌ها برای آگاهی‌رسانی آزاد است.
8. برای یادآوری خطاها و یا افزودن به داده‌ها به لطف با نشانی زیر تماس بگیرید.

پست الکترونیکی: mborouje@syr.edu
تلفن: 315-885-4055
تلگرام: https://t.me/mehrzadBoroujerdi


دانلود فایل pdf


خانواده‌ی خمینی
خمینی، سید روح‌الله: همسر خدیجه ثقفی، پدر سید احمد و سید مصطفی خمینی، صدیقه مصطفوی، فریده مصطفوی و زهرا مصطفوی، پدربزرگ سید حسن، سیدعلی، سید حسین وسید یاسرخمینی، لیلی بروجردی، مسیح بروجردی، نعیمه اشراقی، نفیسه اشراقی، زهرا اشراقی، علی اشراقی، عاطفه اشراقی، محمدتقی اشراقی و مرتضی اشراقی، پدرجد زهراسادات روحانی، پدرهمسرمحمود بروجردی، محمدحسن اعرابی و شهاب‌الدین اشراقی.
خمینی، سید احمد: پسرسید روح‌الله خمینی، همسرسیده فاطمه طباطبایی، پدرسید حسن، سیدعلی وسید یاسرخمینی، داماد محمدباقرطباطبایی، شوهرخواهرسید صادق وسید مرتضی طباطبایی و پدرداماد سید محمد صدر.
خمینی، سید حسن: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادرسیدعلی وسید یاسرخمینی، پدرسید احمد خمینی وداماد سید محمد موسوی بجنوردی.
خمینی، سید مصطفی: پسرسید روح‌الله خمینی، پدرسید حسین و سیده مریم خمینی وداماد مرتضی حائری یزدی.
خمینی، سید یاسر: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادرسید حسن وسیدعلی خمینی وداماد سید محمد صدر.
خمینی، سیدعلی: پسرسید احمد خمینی، نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، برادرسید حسن وسید یاسرخمینی، دامادآیت‌الله شهرستانی وشوهرنوه‌ی آیت‌الله سیدعلی سیستانی.
خمینی، سید احمد: پسرسید حسن خمینی، نتیجه سید روح‌الله خمینی، همسرفاطمه دانش پژوه (نتیجه آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی )
اعرابی، فرشته: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترفریده مصطفوی ومحمدحسن اعرابی، همسرسید مرتضی طباطبایی، مادرسید عمادالدین وسید حسین طباطبایی.
اشراقی، نعیمه: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دختر شهاب‌الدین اشراقی و صدیقه مصطفوی وعروس سید جلال الدین طاهری اصفهانی.
اشراقی، شهاب‌الدین: داماد سید روح‌الله خمینی، همسرصدیقه مصطفوی و پدر نعیمه، نفیسه، زهرا، علی، عاطفه، مرتضی و محمدتقی اشراقی.
اشراقی، مرتضی: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، برادرهمسرمحمدرضا خاتمی وهمسر سابقنوه‌ی دختری سید مصطفی محقق داماد.
اشراقی، نفیسه: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترصدیقه مصطفوی و شهاب‌الدین اشراقی، مادر زهراسادات روحانی، همسر سابقسید کاظم روحانی وعروس سابق سید محمدصادق روحانی.
اشراقی، زهرا: همسرمحمدرضا خاتمی، نوه سید روح الله خمینی، دخترصدیقه مصطفوی و شهاب الدین اشراقی و مادر عروس برادرزن سید مسعود خامنه‌ای.
بروجردی، محمود: داماد سید روح‌الله خمینی، همسرزهرا مصطفوی، پدرمسیح بروجردی و لیلی بروجردی، پدربزرگ سیده هدی طباطبایی.
بروجردی، لیلی: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترمحمود بروجردی و زهرا مصطفوی، خواهرمسیح بروجردی، همسر سیدعبدالحسین طباطبایی سلطانی، مادرسیده هدی وسیده ضحی طباطبایی ومادرعروس محسن رضایی.
بروجردی، مسیح: نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرمحمود بروجردی وزهرا مصطفوی، برادرلیلی بروجردی وداماد سید محمد میرمحمدی [زرندی].
حائری یزدی، مرتضی: پسرعبدالکریم حائری یزدی، برادرمهدی حائری یزدی و پدرهمسرسید مصطفی خمینی.
رضایی، محسن: پدرهمسرسیده هدی طباطبایی، برادرامیدواررضایی وهمسرمعصومه خدنگ.
رضایی، امیدوار: برادرمحسن رضایی وعموی شوهر نتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی.
روحانی، زهراسادات: نتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترنفیسه اشراقی وسید کاظم روحانی، نوه‌ی شهاب‌الدین اشراقی وهمسرعماد هاشمی بهرمانی (نوه‌ی اکبرهاشمی رفسنجانی)
صدر، سید محمد: پدرهمسرسید یاسر خمینی، پسرخاله زهره صادقی وفاطمه طباطبایی.
طاهری اصفهانی، سید جلال: پدرهمسرنعیمه اشراقی.
طباطبایی سلطانی، سیدعبدالحسین: داماد محمود بروجردی وزهرا مصطفوی، همسرلیلی بروجردی، شوهرخواهر مسیح بروجردی و پدر سیده هدی طباطبایی.
طباطبایی سلطانی، سید محمدباقر: پدرهمسرسید احمد خمینی، پدرسیدعبدالحسین، سید صادق، سید مرتضی وسیده فاطمه طباطبایی.
طباطبایی سلطانی، سید مرتضی: برادرهمسرسید احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی، برادرسید صادق، سید عبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی، همسرفرشته اعرابی، خواهر زاده موسی صدر وعموی سیده هدی طباطبایی.
طباطبایی سلطانی، سید صادق: برادرهمسرسید احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی، برادرسید مرتضی، سید عبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی، پسرخاله‌ی همسرسید محمد خاتمی، خواهرزاده‌ی موسی صدر، همسرفاطمه صدر وعموی سیده هدی طباطبایی.
طباطبایی سلطانی، سیده فاطمه: دخترسید محمدباقرطباطبایی، خواهرسیدعبدالحسین، سید صادق و سید مرتضی طباطبایی، همسرسید احمد خمینی، دخترخاله‌ی زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمی) و خواهرزاده‌ی موسی صدر.
طباطبایی سلطانی، سیده هدی: نتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی، دختر لیلی بروجردی و سید عبدالحسین طباطبایی، همسرعلی رضایی [میرقائد]، عروس محسن رضایی و برادرزاده سید صادق طباطبایی .
مصطفوی، زهرا: دخترسید روح‌الله خمینی، همسرمحمود بروجردی ومادرمسیح ولیلی بروجردی.
مصطفوی، فریده: دختر سید روح‌الله خمینی وهمسر محمدحسن اعرابی.
موسوی بجنوردی، سید محمد: پدرهمسر سید حسن خمینی، پدرعروس سید کاظم نور مفیدی وبرادرسید محمدکاظم موسوی بجنوردی.
موسوی بجنوردی، سید محمدکاظم: برادرسید محمد موسوی بجنوردی وعموی همسرسید حسن خمینی.
هاشمی رفسنجانی، اکبر: پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی که همسرزهراسادات روحانی است [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی].
میرمحمدی [زرندی]، سید ابوالفضل: داماد آیت‌الله سید احمد زنجانی، برادرهمسر موسی شبیری زنجانی، پدرسید محمد میرمحمدی [زرندی] و پدربزرگ همسرمسیح بروجردی.
میرمحمدی [زرندی]، سید محمد: پسرسید ابوالفضل میرمحمدی [زرندی] و پدرهمسرمسیح بروجردی.

خانواده‌ی خامنه‌ای
خامنه‌ای، سید علی: برادرسید هادی وسید محمد خامنه‌ای، پدرسید مجتبی، سید مصطفی، سید میثم، سیده بشری، سیده هدی وسید مسعود خامنه‌ای، برادرهمسرعلیمراد تهرانی (شیخ علی تهرانی) ، پدرداماد غلامعلی حدادعادل، شوهر خواهرحسن خجسته باقرزاده وهمسرمنصوره خجسته باقرزاده.
خامنه‌ای، سید هادی: برادرسید علی و سید محمد خامنه‌ای.
خامنه‌ای، سید مسعود: پسرسید علی خامنه‌ای، همسرخواهر سید صادق خرازی و داماد سید محسن خرازی.
خامنه‌ای، سید محمد: برادرسید علی وسید هادی خامنه‌ای.
خامنه‌ای، سید مجتبی: پسرعلی خامنه‌ای و داماد غلامعلی حداد عادل.
خامنه‌ای، سید مصطفی: پسرسید علی خامنه‌ای وداماد عزیزالله خوشوقت.
باقری کنی، محمدباقر: پدرداماد سید علی خامنه‌ای، برادرمحمدرضا مهدوی کنی و پدرعلی و مصباح‌الهدی باقری کنی.
تهرانی، علیمراد [شیخ علی]: همسرخواهرسید علی، سید هادی وسید محمد خامنه‌ای .
حداد عادل، غلامعلی: پدرهمسرسید مجتبی خامنه‌ای وهمسرطیبه ماهروزاده.
خرازی، سید محسن: پدرهمسرسید مسعود خامنه‌ای.
خرازی، سید کمال: عموی عروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی].
خرازی، سید محمد صادق: برادرعروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی].
خرازی، سید محمدباقر: برادرعروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی].
محمدی گلپایگانی، محمد: پدرداماد سید علی خامنه‌ای (همسرسیده بشری خامنه‌ای).
مهدوی کنی، محمدرضا: عموی داماد سید علی خامنه‌ای، برادرمحمدرضا باقری کنی، پدرمحمد سعید، مهدیه وصدیقه مهدوی کنی و پدرداماد دخترمحمدعلی شهیدی محلاتی.
واعظ ‌زاده خراسانی، صادق: پسردایی سیدعلی، سیدهادی وسید محمد خامنه‌ای.

خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی، اکبر: برادرمحمد هاشمی بهرمانی، پدرفائزه، فاطمه، محسن، یاسرومهدی هاشمی بهرمانی، پسرعموی محمد هاشمیان، شوهرخواهرسید حسین مرعشی، پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی، عموی مرجان وعلی هاشمی بهرمانی، پسرعموی حسین هاشمیان وهمسرعفت مرعشی.
هاشمی بهرمانی، محسن: پسر اکبرهاشمی رفسنجانی، پدرعماد هاشمی بهرمانی و پدرهمسرزهراسادات روحانی.
هاشمی بهرمانی، علی: برادرزاده‌ی اکبر هاشمی رفسنجانی.
هاشمی بهرمانی، عماد: نوه‌ی اکبرهاشمی رفسنجانی، پسرمحسن هاشمی بهرمانی وهمسرزهراسادات روحانی (نتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی و نوه‌ی شهاب‌الدین اشراقی).
هاشمی بهرمانی، فائزه: دختراکبرهاشمی رفسنجانی، همسرحمید لاهوتی اشکوری، عروس حسن لاهوتی اشکوری و برادرزاده‌ی محمد هاشمی بهرمانی.
هاشمی بهرمانی، مرجان: برادرزاده‌ی اکبرهاشمی رفسنجانی وهمسربرادرزاده‌ی ابوالفضل خوانساری.
هاشمی بهرمانی، محمد: برادراکبرهاشمی رفسنجانی، عموی فائزه، فاطمه، محسن، یاسرو مهدی هاشمی بهرمانی. عروس او هم نوه‌ی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است وهم نوه‌ی عبدالله جوادی آملی.
هاشمی بهرمانی، فاطمه: دختر اکبرهاشمی رفسنجانی، همسرسعید لاهوتی اشکوری، عروس حسن لاهوتی اشکوری، برادرزاده‌ی محمد هاشمی بهرمانی.
جاسبی، عبدالله: برادرهمسرعلی عباسپورتهرانی فرد.
جوادی آملی، عبدالله: پدرعروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. نوه‌ی او (دخترحاصل ازاین ازدواج) با پسرمحمد هاشمی بهرمانی ازدواج کرده است. عموی فاطمه واعظ جوادی.
حسینی، سید محمد: خویشاوند سببی محمد هاشمیان، اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدصادق خلخالی.
خوانساری، ابوالفضل: عموی همسرمرجان هاشمی بهرمانی.
صدوقی، محمدعلی: پدرهمسرمحمد هاشمیان وشوهرخواهرسید محمد و سید محمدرضا خاتمی.
ظهیرنژاد، قاسمعلی: برادرهمسرسید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
عباسپور تهرانی فرد، علی: برادرحسن عباسپور تهرانی فرد، شوهرخواهرعبدالله جاسبی، برادر داماد مرتضی مطهری و برادرشوهرخواهرعلی مطهری.
عباسپورتهرانی فرد، حسن: برادرعلی عباسپور تهرانی فرد، برادرداماد مرتضی مطهری و برادرشوهرخواهرعلی مطهری.
لاهوتی اشکوری، حسن: پدر دو داماد اکبرهاشمی رفسنجانی.
لاهوتی اشکوری، حمید: پسرحسن لاهوتی اشکوری وهمسرفائزه هاشمی بهرمانی.
مرعشی، سید حسین: پسرعمویهمسراکبرهاشمی رفسنجانی، همسرفریده هاشمی‌نژاد ودایی فاطمه، فائزه، محسن، یاسرو مهدی هاشمی بهرمانی.
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم: پدربزرگ عروس محمد هاشمی بهرمانی، شوهرخواهرسرلشکرقاسمعلی ظهیرنژاد، پدرداماد محمود هاشمی شاهرودی و پدر داماد عبدالله جوادی آملی.
واعظ جوادی، فاطمه: دختربرادرعبدالله جوادی آملی.
هاشمیان، حسین: پسرعموی اکبرهاشمی رفسنجانی، برادرمحمد هاشمیان وبرادرداماد محمدعلی صدوقی.
هاشمیان، محمد: پسرعموی اکبرهاشمی رفسنجانی ومحمد هاشمی بهرمانی، برادرحسین هاشمیان و داماد محمدعلی صدوقی.

خانواده‌ی خاتمی
خاتمی، سید روح‌الله: پدرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی.
خاتمی، سید محمد: پسر سید روح‌الله خاتمی، برادرسید محمدرضا خاتمی، همسرزهره صادقی، دایی سید محمدرضا تابش، برادرهمسرمحمدعلی صدوقی، دایی عروس محمد هاشمیان، دایی زن خواهرزاده علی اکبرهاشمی رفسنجانی و عموی عروس سید صادق خرازی.
خاتمی، سید محمدرضا: پسرسید روح‌الله خاتمی، برادرسید محمد خاتمی، شوهرخواهرمرتضی اشراقی، پدرعلیرضا وفاطمه خاتمی، برادرهمسرمحمدعلی صدوقی، همسرزهرا اشراقی، پدرعروس برادرزن سید مسعود خامنه‌ای وپدرزن پسرسید محمدصادق خرازی. بدین‌ترتیب، سید محمدرضا خاتمی با سید کمال خرازی، عموی سید محمدصادق هم فامیل شده است.
تابش، محمدرضا: خواهرزاده‌ی سید محمد وسید محمدرضا خاتمی و برادرعلیرضا تابش.
خرازی، سید کمال: عموی داماد سید محمدرضا خاتمی [اطلاعات بیشتردرخانواده‌ی خرازی].
خرازی، محسن: پدربزرگ داماد سید محمدرضا خاتمی.
صادقی، زهره: همسرسید محمد خاتمی، دخترخاله‌ی سیده فاطمه وسید صادق طباطبایی، خواهرزاده موسی صدر، دخترعموی عروس سید روح الله خمینی و دخترعلی اکبر صادقی.
صدوقی، محمد: پدرمحمدعلی صدوقی، پدرشوهرخواهرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی وپسردایی پدرسید رضا پاک‌نژاد. وی با خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی نیز خویشاوند است.
صدوقی، محمدعلی: همسرخواهرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی، پدرهمسرمحمد هاشمیان، پسرمحمد صدوقی وهمسرمریم خاتمی.

خانواده‌ی لاریجانی
لاریجانی، باقر :داماد حسن حسن زاده آملی.
لاریجانی، علی: پسر هوشنگ اردشیر لاریجانی (معروف به هاشم آملی) ، برادرصادق، محمد باقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی، همسرفریده مطهری، داماد مرتضی مطهری و شوهرخواهرعلی مطهری.
لاریجانی، محمدجواد: پسرهاشم آملی و برادرعلی لاریجانی و صادق لاریجانی آملی.
لاریجانی آملی، صادق: پسر هاشم آملی، برادرعلی لاریجانی و صادق لاریجانی آملی وداماد حسین وحید خراسانی.
توکلی، احمد: پسرِدخترخاله‌ی علی، صادق، محمد باقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی و پدرداماد صادق زیبا کلام .
حسن زاده آملی، حسن: پدرهمسرباقرلاریجانی.
محقق داماد، مصطفی: شوهرخواهرعلی، صادق، محمدباقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی، داماد هاشم آملی وفامیل مرتضی اشراقی.
مطهری، علی: پسرمرتضی مطهری، برادرهمسرعلی لاریجانی وبرادرفریده مطهری.
مطهری، فریده: دخترمرتضی مطهری، خواهرعلی مطهری، همسرعلی لاریجانی و زن‌ برادر صادق لاریجانی آملی و محمدجواد لاریجانی.
مطهری، محمدتقی: برادرمرتضی مطهری، عموی علی وفریده مطهری وعموی همسرعلی لاریجانی.
مطهری، مرتضی: پدرعلی وفریده مطهری، پدرهمسرعلی لاریجانی، برادرمحمدتقی مطهری فریمانی، پدرزن برادر علی وحسن عباسپورتهرانی فرد.
وحید خراسانی، حسین: پدرهمسرصادق لاریجانی.

خانواده‌ی ناطق نوری
ناطق نوری، عباسعلی: برادراحمد وعلی‌اکبرناطق نوری وپدرهمسربرادرسید محمد [علی‌نقی] جهرمی.
ناطق نوری، احمد: برادرعباسعلی وعلی‌اکبرناطق نوری وعموی زن برادرسید محمد [علی‌نقی] جهرمی.
ناطق نوری، علی‌اکبر: برادرعباسعلی واحمد ناطق نوری، داماد سید هاشم رسولی محلاتی، باجناق عباس‌احمد آخوندی وسید محمدعلی شهیدی محلاتی وعموی زن برادرسید محمد [علی‌نقی] جهرمی.
آخوندی، عباس‌احمد: داماد سید هاشم رسولی محلاتی و باجناق علی‌اکبر ناطق نوری وسید محمدعلی شهیدی محلاتی.
جهرمی، سید محمد [علی‌نقی]: برادرداماد عباسعلی ناطق نوری.
خلخالی، محمدصادق: برادرغفورصادقی گیوی، شوهرخواهرسید هاشم رسولی محلاتی و پدرهمسراسدالله کیان‌ارثی.
رسولی محلاتی، سید هاشم: پدرهمسران علی‌اکبرناطق‌نوری، سید محمدعلی شهیدی محلاتی و عباس‌احمد آخوندی، برادر همسرمحمدصادق خلخالی.
شهیدی محلاتی، سید محمدعلی: داماد سید هاشم رسولی محلاتی، پدرزن پسرمحمدرضا مهدوی کنی و باجناق علی‌اکبر ناطق نوری وعباس‌احمد آخوندی.
صادقی گیوی، غفور: برادرمحمدصادق خلخالی وبرادرشوهرخواهرسید هاشم رسولی محلاتی.
کیان‌ارثی، اسدالله: داماد محمدصادق خلخالی.
مهدوی کنی، محمدباقر: برادرمحمدرضا مهدوی کنی.
مهدوی کنی، محمدرضا: برادرمحمدباقرمهدوی کنی، پدرمحمدسعید ومریم مهدوی کنی، پدرداماد سید محمدعلی شهیدی محلاتی.

خانواده‌ی دستغیب
دستغیب، سیدعبدالحسین: عموی سیدعلی‌محمد، سیدعلی‌اصغروگوهرالشریعه دستغیب وبرادرپدربزرگ سید احمدرضا دستغیب.
دستغیب، گوهرالشریعه: برادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، مادرهمسرمصطفی معین ودخترعموی سیدعلی‌اصغر وسیدعلی‌محمد دستغیب.
دستغیب، سید احمدرضا: پسرسید علی‌اصغر، برادرزاده‌ی سید علی‌محمد دستغیب ونوه‌ی برادرسید عبدالحسین دستغیب.
دستغیب، سید علی‌اصغر: برادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، برادرسید علی‌محمد دستغیب، پدرسید احمدرضا دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.
دستغیب، سیدعلی‌محمد: برادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، برادرسیدعلی‌اصغر دستغیب، عموی سید احمدرضا دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب.
معین، مصطفی: داماد گوهرالشریعه دستغیب وحسن اسدی لاری.

خانواده‌ی خرازی
خرازی، سید محسن: پدرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی، برادرسید علی نقی (کمال) خرازی، پدرهمسرسید مسعود خامنه‌ای وپدربزرگِ دامادِ سید محمدرضا خاتمی.
خرازی، سید کمال: برادرسید محسن خرازی، همسرمنصوره رئیس‌قاسم، عموی محمدصادق ومحمدباقرخرازی، عموی عروس سیدعلی خامنه‌ای وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی.
خرازی، سید محمدباقر: پسرسید محسن خرازی، برادرزاده‌ی سید کمال خرازی، برادرسید محمدصادق خرازی، برادرزن سید مسعود خامنه‌ای وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی.
خرازی، سید محمدصادق: پسرسید محسن خرازی، برادرزاده‌ سید کمال خرازی، برادرسید محمدباقر خرازی و پدر داماد سید محمدرضا خاتمی، برادرزن سید مسعود خامنه‌ای.
خاتمی، سید محمدرضا: پدرزنِ نوه‌ی سید محسن خرازی.
خامنه‌ای، سید مسعود: داماد سید محسن خرازی، شوهرخواهرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی.

پیوندهای خانوادگی با سایر نخبگان
آقاحسینی طباطبایی، سید حسن: برادرسید محمدتقی حسینی طباطبایی و باجناق حسن کامران.
آقاعلیخانی، غلامعباس: فامیل قدرت‌الله ومحمدعلیخانی.
آوایی، سید احمد: برادرسید علیرضا آوایی.
آوایی، سید علیرضا: برادرسید احمد آوایی.
ابتکار، معصومه: عروس سید اسماعیل هاشمی اصفهانی، همسرسید محمد هاشمی اصفهانی ودختر فاطمه برزگر.
ابطحی، سید محمدعلی: خواهرزاده‌ی سید حبیب [عبدالکریم] هاشمی‌نژاد.
ابوترابی فرد، سید عباس: پدرسیدعلی‌اکبروسید محمدحسن ابوترابی فرد.
ابوترابی فرد، سید علی‌اکبر: پسرسیدعباس ابوترابی فرد وبرادرسید محمدحسن ابوترابی فرد.
ابوترابی فرد، سید محمدحسن: پسرسید عباس ابوترابی فرد وبرادرسیدعلی‌اکبرابوترابی فرد.
احدی، ابراهیم: خواهرزاده‌ی جعفرشجونی.
احسان‌بخش، صادق: پدرهمسرمحمدمهدی مفتح.
احمدنژاد، عبدالکریم: فامیل محمدرضا رحیمی.
احمدی دانش آشتیانی، فخرالدین: پسرمحمدحسین احمدی دانش آشتیانی.
احمدی دانش آشتیانی، محمدحسین: پدرفخرالدین احمدی دانش آشتیانی.
احمدی‌نژاد، محمود: پدرداماد اسفندیاررحیم‌مشایی، همسراعظم‌السادات فراحی وبرادرداوود احمدی نژاد.
اخوان بی‌طرف، نیره: همسرحسن کامران.
اردلان، علی: برادرزن کریم سنجابی.
اژه‌ای، محمدجواد: داماد سید محمد بهشتی وبرادرمهدی وعلی‌اکبراژه‌ای.
اژه‌ای، مهدی: برادرعلی‌اکبرومحمدجواد اژه‌ای و برادرداماد سید محمد بهشتی.
استکی، رحمان: برادرمجتبی وفریدون استکی.
استکی، فریدون: برادرمجتبی و رحمان استکی.
استکی، مجتبی: برادر فریدون و رحمان استکی.
اشرفی اصفهانی، عطاءالله: پدرمحمد اشرفی اصفهانی.
اشرفی اصفهانی، محمد: پسرعطاءالله اشرفی اصفهانی.
اصغرزاده، محمدابراهیم: همسرطاهره رضازاده و برادرزن محسن امین‌زاده.
افتخاری، محمدحسین: پدرمحمدمهدی افتخاری.
افتخاری، محمدمهدی: پسرمحمدحسین افتخاری.
الهام، غلامحسین: همسرفاطمه رجبی و داماد علی دوانی.
امانی همدانی، سعید: پدرهمسراسدالله بادامچیان، برادرشوهرخواهراسدالله لاجوردی و پدرداماد احمد قدیریان.
امینیان، مختار: پدرهمسرمحمد ساجدی.
انصاری، مجید: برادرمحمود، محمدعلی وحمید انصاری.
انگجی، سید جواد: پسرسید محمدعلی انگجی وپسرعموی همسرعبدالحسین غروی.
انگجی، سید محمدعلی: پدرسید جواد انگجی و پسرعموی همسرعبدالحسین غروی.
ایروانی، محمدجواد: پسریوسف ایروانی و پدرعروس محمد محمدی گیلانی.
بادامچیان، اسدالله: پسرعمه وداماد سعید امانی همدانی، برادرهمسراحمد قدیریان، باجناق عزت‌الله شاهی وسید صادق اسلامی.
بازرگان، مهدی: پدرهمسرمحمدحسین بنی‌اسدی ودایی همسرعزت‌الله سحابی.
باقری بنابی، عبدالحمید: عموی محمد باقری بنابی.
باقری بنابی، محمد: برادرزاده‌ی عبدالحمید باقری بنابی.
بانکی، محمدتقی: پسرعمه همسر سابق عبدالکریم سروش.
باهنر، محمدجواد: برادرمحمدرضا باهنرودایی سید مجتبی ثمره هاشمی.
باهنر، محمدرضا: برادرمحمدجواد باهنر، پدرشوهرنوه‌ی علی‌اکبرمحتشمی‌پورودایی سید مجتبی ثمره هاشمی .
بداغی، فاطمه: همسرمحمدعلی حجازی.
بذرپاش، مهرداد: داماد علیرضا علی‌احمدی جشفقانی.
بروجردی، علاءالدین: برادراشرف بروجردی.
بنی‌اسدی، محمدحسین: داماد مهدی بازرگان.
بنی‌صدر، سید ابوالحسن: برادرسید فتح‌الله بنی‌صدر، همسرعذرا حسینی، پدرهمسرعلیرضا نوبری وپدرهمسرسابق مسعود رجوی.
بنی‌صدر، سید فتح‌الله: برادرسید ابوالحسن بنی‌صدروعموی همسرسابق مسعود رجوی.
بهشتی، سید محمد: پدرهمسرمحمدجواد اژه‌ای، پدر سید محمد رضا بهشتی و شوهرخاله‌ی زهرا پیشگاهی‌فرد.
پاک‌نژاد، سید رضا: برادرسیدعباس وسید محمد پاک‌نژاد ونوه‌ی عمه‌ی محمد صدوقی.
پاک‌نژاد، سید عباس: برادرسید رضا پاک‌نژاد ونوه‌ی عمه‌ی محمد صدوقی.
پور محمدی، مصطفی: پسرعموی همسر سید محمد حسینی
پیرمؤذن، کمال‌الدین: برادرنورالدین پیرمؤذن.
پیرمؤذن، نورالدین: برادرکمال‌الدین پیرمؤدن.
پیشگاهی‌فرد، زهرا: دخترخواهرهمسرسید محمد بهشتی.
تاج‌گردون، بهرام: پسرعموی غلامرضا تاج‌گردون.
تاج‌گردون، غلامرضا: پسرعموی بهرام تاج‌گردون.
تندگویان، محمدجواد: پدرمحمدمهدی تندگویان.
توسلی محلاتی، محمدرضا: پدرهمسرعیسی ولایی.
توسلی، محمد: شوهرخواهرابراهیم یزدی وفامیل سید علی‌اکبرابوترابی فرد.
ثمره هاشمی، سیدمجتبی: خواهرزاده‌ی محمدجواد ومحمدرضا باهنر.
جباری، احمد: دایی ناصرشریفی.
جنتی، احمد: پدرعلی جنتی.
جنتی، علی: پسراحمد جنتی.
جعفری، محمدعلی [عزیز]: شوهرخواهرمحمدباقرذوالقدر.
چمران، مصطفی: برادرمهدی چمران.
حائری شیرازی، محمدصادق: داماد سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی، شوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی و باجناق حسین نجابت.
حسن نمازی: پسرعبدالنبی نمازی.
حسینی الهاشمی، سید منیرالدین: برادرهمسرحسین نجابت وبرادرهمسرمحمدصادق حائری شیرازی.
حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی]، سید حسین: برادرسید حسن حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی].
حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی] ، سید حسن: برادرسید حسین حسینی شاهرودی.
حسینی شاهرودی، سید عبدالهادی: پسرسید محمد حسینی شاهرودی.
حسینی شاهرودی، سید محمد: پدرسید عبدالهادی حسینی شاهرودی.
حسینی طباطبایی، سید محمدتقی: برادرسید حسن آقاحسینی طباطبایی.
حسینی واعظ رامیانی، سید محمود: پسرسید حسین حسینی واعظ.
حسینی واعظ، سید حسین: پدرسید محمود حسینی واعظ رامیانی.
حسینی، سید صفدر: پدرسیده فاطمه حسینی.
حسینی، سید عماد: پسرعموی سید مسعود حسینی.
حسینی، سید محمد ]وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد[: داماد عموی مصطفی پور محمدی
حسینی، سید مسعود: پسرعموی سید عماد حسینی.
حسینی، سید منصور: برادرسید نجیب حسینی.
حسینی، سید نجیب: برادرسید منصورحسینی.
حسینی، سیده فاطمه: دخترسید صفدرحسینی.
حسینی‌نژاد، سید اکبر: برادرسید محمد حسینی‌نژاد.
حسینی‌نژاد، سید محمد: برادرسید اکبرحسینی‌نژاد.
خزعلی، سید ابوالقاسم: پدرهمسرمحمدهادی مروی و پدرمهدی خزعلی.
خوشرو، سید حسن: برادرهمسرمحمدعلی کریمی [فرزند محمد ابراهیم].
خوشرو، غلامعلی: پدرهمسرمریم فریدون (برادرزاده‌ی حسن روحانی).
دادور، خلیل: برادرهمسرسید ابوفاضل رضوی اردکانی.
دامادی، عزت‌الله: پدرمحمد دامادی.
دامادی، محمد: پسرعزت‌الله دامادی.
دانش آشتیانی، غلامرضا: برادرعلی دانش منفرد.
دانش جعفری، داوود: همسردخترعمه‌ی سید مرتضی نبوی.
دانش منفرد، علی: برادرغلامرضا دانش آشتیانی.
دانشجو، فرهاد: برادر کامران وخسرو دانشجو.
دانشجو، کامران: برادر فرهاد وخسرو دانشجو.
دری نجف‌آبادی، قربانعلی: پدرهمسرحسام‌الدین آشنا.
دوانی، علی: پدرهمسرغلامحسین الهام.
ذوالقدر، سید مصطفی: پدرسیده فاطمه ذوالقدر.
ذوالقدر، سیده فاطمه: دخترسید مصطفی ذوالقدر.
ربانی املشی، محمدمهدی: پدرعروس حسینعلی منتظری.
ربانی شیرازی، عبدالرحیم: پدرمحمدهادی ربانی شیرازی.
ربانی شیرازی، محمدهادی: پسرعبدالرحیم ربانی شیرازی.
رجایی، محمدعلی: همسرعاتقه صدیقی.
رحیم‌مشایی، اسفندیار: پدرعروس محمود احمدی‌نژاد.
رحیمی حاجی‌آبادی، عباس: برادرغلامرضا رحیمی حاجی‌آبادی.
رحیمی حاجی‌آبادی، غلامرضا: برادرعباس رحیمی حاجی‌آبادی.
رحیمی، سید فخرالدین: برادرسید نورالدین رحیمی.
رحیمی، سید نورالدین: برادرسید فخرالدین رحیمی.
رحیمی، محمدرضا: فامیل عبدالکریم احمدنژاد.
رشیدی کوچی، جلیل: برادرحبیب‌الله رشیدی کوچی.
رشیدی کوچی، حبیب‌الله: برادرجلیل رشیدی کوچی.
رضازاده، طاهره: همسرمحمدابراهیم اصغرزاده.
رضوی اردکانی، سید ابوفاضل: شوهرخواهرخلیل دادور.
رفیق‌دوست، محسن: برادرمرتضی رفیق‌دوست وبرادرباجناق مصطفی تاج‌زاده.
رمضان‌پور نرگسی، احمد: برادرقاسم رمضان‌پورنرگسی.
رمضان‌پور نرگسی، قاسم: برادراحمد رمضان‌پورنرگسی.
روحانی، حسن: دایی عروس غلامعلی خوشرو وهمسرصاحبه عربی.
ری‌شهری، محمد: داماد علی‌اکبرمشکینی.
رئیسی، سید ابراهیم: داماد سید احمدعلم‌الهدی وهمسرجمیله علم الهدی.
سازگارنژاد، جلیل: برادرمحمدامین سازگارنژاد.
سازگارنژاد، محمدامین: برادرجلیل سازگارنژاد.
ستاری، سورنا: پسرمنصورستاری.
ستاری، منصور: پدرسورنا ستاری.
سحابی، عزت‌الله: پسریدالله سحابی وشوهرخواهرزاده‌ی مهدی بازرگان.
سحابی، یدالله: پدرعزت‌الله سحابی.
سنجابی، کریم: شوهرخواهرعلی اردلان.
سید خاموشی، سید تقی: برادرسیدعلی‌نقی سید خاموشی.
سید خاموشی، سید علی‌نقی: برادرسید تقی سید خاموشی.
شافعی، غلامرضا: برادرکریم شافعی.
شافعی، کریم: برادرغلامرضا شافعی.
شاهچراغی، سید حسن: برادرزاده‌ی سید محمد شاهچراغی.
شاهچراغی، سید محمد: عموی سید حسن شاهچراغی.
شجاعی کیاسری، سید حسن: عموی سید رمضان شجاعی کیاسری.
شجاعی کیاسری، سید رمضان: برادرزاده‌ی سید حسن شجاعی کیاسری.
شجونی، جعفر: دایی ابراهیم احدی.
شرعی، عبدالکریم: برادرمحمدعلی شرعی.
شرعی، محمدعلی: برادرعبدالکریم شرعی.
شریعتمداری، محمد: برادرهمسرسید عطاءالله صالحی.
شریف‌زادگان، محمدحسین: شوهرخواهرمیرحسین موسوی.
شریفی، ناصر: خواهرزاده‌ی احمد جباری.
شوشتری، محمد اسماعیل: برادرنورعلی شوشتری.
صادقی، محمدحسین: پدرمحمود صادقی.
صادقی، محمود: پسر محمدحسین صادقی.
صافی گلپایگانی، لطف‌الله: برادرعلی صافی گلپایگانی وداماد آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی.
صالحی لبافی‌نژاد، پروین: همسرمرتضی لبافی‌نژاد.
صالحی، سید عطاءالله: شوهرخواهرمحمد شریعتمداری.
صانعی، حسن: برادر یوسف صانعی.
صانعی، یوسف: برادر حسن صانعی.
صدر حاج سید جوادی، سید احمد: برادرعلی‌اصغر حاج سید جوادی (همسرخواهرناصرکاتوزیان).
صدیقی، عاتقه: همسرمحمدعلی رجایی.
صفار هرندی، محمدحسین: برادرزاده‌ی محی‌الدین فاضل هرندی و پسرخاله‌ی فخرالسادات محتشمی‌پور (همسرمصطفی تاج‌زاده ودخترعموی علی‌اکبرمحتشمی‌پور)
صفایی، طیبه: همسررحیم قربانی.
طالقانی، اعظم: دخترسید محمود طالقانی وخواهروحیده طالقانی.
طالقانی، سید محمود: پدراعظم ووحیده طالقانی و پدرهمسرمحمد بسته نگار.
طالقانی، وحیده: دخترسید محمود طالقانی وخواهراعظم طالقانی.
طاهری خرم‌آبادی، سید حسن: پدرسید مجتبی طاهری خرم‌آبادی وفامیل سید محمدصالح طاهری خرم‌آبادی.
طاهری خرم‌آبادی، سید مجتبی: پسرسید حسن طاهری خرم‌آبادی وفامیل سید محمدصالح طاهری خرم‌آبادی.
طاهری خرم‌آبادی، محمدصالح: فامیل سید حسن وسید مجتبی طاهری خرم‌آبادی.
طاهری گرگانی، حبیب‌الله: شوهرخواهرسید محمدحسن علوی حسینی، پدرسیدعلی طاهری گرگانی وداماد سید سجاد علوی.
طاهری گرگانی، سید علی: پسرسید حبیب‌الله طاهری گرگانی وخواهرزاده‌ی سید محمدحسن علوی حسینی.
طباطبایی‌نژاد، سید صادق: پسرسید یوسف طباطبایی‌نژاد و برادرزاده‌ی سید عباس وسید نورالله طباطبایی‌نژاد.
طباطبایی‌نژاد، سید عباس: برادرسید نورالله وسید یوسف طباطبایی‌نژاد وعموی سید صادق طباطبایی‌نژاد.
طباطبایی‌نژاد، سید نورالله: برادرسید عباس وسید یوسف طباطبایی‌نژاد وعموی سید صادق طباطبایی‌نژاد.
طباطبایی‌نژاد، سید یوسف: پدرسید صادق طباطبایی‌نژاد وبرادرسیدعباس وسید نورالله طباطبایی‌نژاد.
طیار، اترک: پدرقرجه طیار.
طیار، قرجه: پسراترک طیار.
عبادی، سید علیرضا: برادرسید مهدی عبادی و پدرسید محمدباقرعبادی.
عبادی، سید محمدباقر: پسرسید علیرضا عبادی و برادرزاده‌ی سید مهدی عبادی.
عبادی، سید مهدی: برادرسید علیرضا عبادی وعموی سید محمدباقر عبادی.
عبدخدایی، محمدهادی: برادرمحمدمهدی عبدخدایی.
عرفانی، سید مجتبی: پسرسید یونس عرفانی.
عرفانی، سید یونس: پدرسید مجتبی عرفانی.
عسگراولادی، حبیب‌الله: برادراسدالله عسگراولادی و دایی ابوالفضل حاجی‌حیدری.
علم‌الهدی، سید احمد: پدرهمسرسید ابراهیم رئیسی وهمسرسکینه ریخته گرزاده .
علوی حسینی، سید محمدحسن: دایی سید علی طاهری گرگانی و برادرزن سید حبیب‌الله طاهری گرگانی.
علوی، سید محسن: پسرسید محمود علوی.
علوی، سید محمود: پدرسید محسن علوی.
علی‌احمدی جشفقانی، علیرضا: پدرهمسرمهرداد بذرپاش.
علیخانی، قدرت‌الله: پدرمحمد علیخانی وفامیل غلامعباس آقاعلیخانی.
علیخانی، محمد: پسرقدرت‌‌الله علیخانی وفامیل غلامعباس آقاعلیخانی.
علیزاده، احمد: برادرمحمدرضا علیزاده.
علیزاده، محمدرضا: برادراحمد علیزاده.
عمید زنجانی، عباسعلی: داماد سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی.
غروی، عبدالحسین: داماد سید حسن انگجی، شوهربرادرزاده‌ی سید محمدعلی انگجی وهمسردخترعموی سید جواد انگجی.
غفاری، هادی: پسر حسین غفاری، نوه‌ی میرزاعلی مقدس تبریزی، برادرهمسراحمد ملازاده.
غیوری نجف‌آبادی، سید علی: داماد دایی همسرحسینعلی منتظری.
فاضل لنکرانی، محمد: پدرهمسرسید کاظم نورمفیدی، پدرمحمدجواد فاضل لنکرانی وبرادرهمسرآیت‌الله مرعشی نجفی.
فاضل هرندی، محی‌الدین: عموی محمدحسین صفارهرندی ودایی سید مصطفی تاج زاده .
فروزنده، محمد: برادراحمد فروزنده وشوهرهمسرسابق محمد جهان‌آرا.
فیاض‌بخش، محمدعلی: پدرنفیسه فیاض‌بخش.
فیاض‌بخش، نفیسه: دخترمحمدعلی فیاض‌بخش.
فیاضی، عبدالوحید: برادرمفید فیاضی.
قاضی‌پور، نادر: داماد سید حسن واعظ موسوی انزابی.
قاضی‌زاده هاشمی، سید احسان: برادرسید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسید حسین قاضی‌زاده هاشمی.
قاضی‌زاده هاشمی، سید امیرحسین: برادر سید احسان قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسید حسین قاضی‌زاده هاشمی.
قاضی‌زاده هاشمی، سید حسن: برادرسید حسین قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسید احسان قاضی‌زاده هاشمی.
قاضی‌زاده هاشمی، سید حسین: برادرسید حسن قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسید احسان قاضی‌زاده هاشمی.
قدوسی، علی: داماد سید محمد حسین [علامه] طباطبایی.
قمی، محسن: برادرمحمد قمی.
قمی، محمد: برادرمحسن قمی.
کامران، حسن: همسرنیره اخوان بیطرف وباجناق سید حسن آقا حسینی طباطبایی .
کتیرایی، مرتضی: برادرمصطفی کتیرایی.
کتیرایی، مصطفی: برادرمرتضی کتیرایی.
کدیور، جمیله: همسرسیدعطاءالله مهاجرانی وخواهرمحسن کدیور.
کرباسچی، غلامحسین: خواهرزاده‌ی عبدالمجید معادیخواه.
کرمی، عبدالجبار: داماد مصطفی خرم‌دل.
کرمی، محمد: برادرمحمدمهدی کرمی.
کرمی، محمدمهدی: برادرمحمد کرمی.
کروبی، فاطمه: همسرمهدی کروبی.
کروبی، مهدی: همسرفاطمه شریفی [کروبی].
کریمی [فرزند محمد ابراهیم]، محمدعلی: شوهرخواهرسید حسن خوشرو وداماد سید رضا خوشرو.
کلانتری، عیسی: برادرموسی کلانتری.
کلانتری، موسی: برادرعیسی کلانتری.
کوچک‌زاده، مهدی: پدرعروس حسین مظفر.
کوهساری، علی: برادرغلامعلی کوهساری.
کوهساری، غلامعلی: برادرعلی کوهساری.
لاجوردی، اسدالله: به واسطه‌ی ازدواج خواهرش با برادرسعید امانی همدانی، با او فامیل شده است.
مجتهد شبستری، جواد: پسرمحسن مجتهد شبستری وبرادرزاده‌ی محمد مجتهد شبستری.
مجتهد شبستری، محسن: برادرمحمد مجتهد شبستری وپدرجواد مجتهد شبستری.
مجتهد شبستری، محمد: برادرمحسن مجتهد شبستری وعموی جواد مجتهد شبستری.
مجتهدزاده، مریم: همسرسید محسن موسوی.
محتشمی‌پور، سیدعلی‌اکبر: پدربزرگ عروس محمدرضا باهنروپسرعموی همسران مصطفی تاج‌زاده و مرتضی رفیق دوست.
محرابیان، علی‌اکبر: فامیل احمد وحسین نجابت.
محسنی ثانی، محمدرضا: پدرعروس عباس واعظ طبسی.
محصولی، صادق: باجناق علی‌اکبرولایتی.
محلوجی، حسین: خواهرزاده‌ی سید مهدی یثربی.
محمدباقر ذوالقدر: برادرهمسرمحمدعلی [عزیز] جعفری.
محمدی عراقی، محمود: داماد محمدتقی مصباح یزدی و پسربهاءالدین محمدی عراقی.
محمدی گرگانی، محمد: پدرهمسراحمد زیدآبادی.
مرعشی، سلیم: برادرصمد مرعشی.
مرعشی، صمد: برادرسلیم مرعشی.
مروی، محمدهادی: داماد سید ابوالقاسم خزعلی.
مشکینی، علی‌اکبر: پدرهمسرمحمد ری‌شهری.
مصباح یزدی، محمدتقی: پدرهمسرمحمود محمدی عراقی.
مصطفوی کاشانی، سید احمد: پسرآیت‌الله ابوالقاسم کاشانی.
مظفر، حسین: پدرداماد مهدی کوچک‌زاده.
معادیخواه، عبدالمجید: دایی غلامحسین کرباسچی.
مفتح، محمد: پدرمحمدمهدی مفتح.
مفتح، محمدمهدی: پسرمحمد مفتح وداماد صادق احسان‌بخش.
مقتدایی، عباس: فامیل مرتضی مقتدایی.
مقتدایی، مرتضی: فامیل عباس مقتدایی.
ملازاده، احمد: شوهرخواهرهادی غفاری.
ملک‌حسینی، سید شرف‌الدین: پسرسید کرامت‌الله ملک‌حسینی.
ملک‌حسینی، سید کرامت‌الله: پدرسید شرف‌الدین ملک‌حسینی.
ملکوتی، علی: پسرمسلم ملکوتی.
ملکوتی، مسلم: پدرعلی ملکوتی.
منتظری، حسینعلی: پدرمحمدعلی واحمد منتظری، پدرداماد محمدمهدی ربانی املشی.
منتظری، محمدعلی: پسرحسینعلی منتظری وبرادرداماد محمدمهدی ربانی املشی.
مهاجرانی، سید عطاءالله: همسرجمیله کدیوروشوهرخواهرمحسن کدیور.
موحدی کرمانی، محمدعلی: برادرمحمدمهدی موحدی کرمانی.
موحدی کرمانی، محمدمهدی: برادرمحمدعلی موحدی کرمانی.
موسوی اجاق، سید آیت‌الله: برادرسید مجتبی موسوی اجاق.
موسوی اجاق، سید مجتبی: برادرسید آیت‌الله موسوی اجاق.
موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید حسن: برادرسید حسین وسید محسن موسوی تبریزی.
موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید حسین: برادرسید حسن و سید محسن موسوی تبریزی وداماد حسین نوری همدانی.
موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید محسن: برادرسید حسن وسید حسین موسوی تبریزی.
موسوی حسینی، علی‌اکبر: پدرهمسرحسین طائب.
موسوی، میرحسین: برادرهمسرمحمدحسین شریف‌زادگان. مادربزرگ اوعمه‌ی سید علی خامنه‌ای است.
مؤدب‌پور، سید محمد: فامیل سید مجتبی مؤدب‌پور.
میلانی حسینی، سید محمد: برادرسید محمدرضا میلانی حسینی.
میلانی حسینی، سید محمدرضا: برادرسید محمد میلانی حسینی.
نبوی، سید مرتضی: دخترعمه‌ی اوهمسرداوود دانش جعفری است.
نجابت، احمد: برادرحسین نجابت، برادرشوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی وفامیل علی‌اکبر [غلامحسین] محرابیان.
نجابت، حسین: برادر احمد نجابت، شوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی، باجناق محمد صادق حا ئری شیرازی و فامیل علی‌اکبر [غلامحسین] محرابیان.
نمازی، عبدالنبی: پدرحسن نمازی.
نوبخت حقیقی، علی: برادرمحمدباقرنوبخت حقیقی.
نوبخت حقیقی، محمدباقر: برادرعلی نوبخت حقیقی.
نوبری، علیرضا: داماد سید ابوالحسن بنی‌صدر.
نورمفیدی، سید کاظم: داماد محمد فاضل لنکرانی و پدر داماد محمد موسوی بجنوردی
نوری همدانی، حسین: پدرهمسرسید حسین موسوی تبریزی [پورمیرغفاری].
نوری، عبدالله: برادرعلیرضا نوری.
نوری، علیرضا: برادرعبدالله نوری.
هاشمی اصفهانی، سید اسماعیل: پدرهمسرمعصومه ابتکار.
هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا: نوه‌ی سید جمال‌الدین هاشمی گلپایگانی و برادرزاده‌ی سید علی هاشمی گلپایگانی.
هاشمی‌نژاد، سید حبیب: دایی سید محمدعلی ابطحی.
هاشمی شاهرودی، سید محمود: پدرعروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
هزارجریبی، غلامعلی: پدرنبی هزارجریبی.
هزارجریبی، نبی: پسرغلامعلی هزارجریبی.
واعظ طبسی، عباس: پدرداماد محمدرضا محسنی ثانی.
واعظ موسوی انزابی، سید حسن: پدرهمسرنادرقاضی‌پور.
واعظی، فرج‌الله: پدرمحمدتقی واعظی.
واعظی، محمدتقی: پدرفرج‌الله واعظی.
ولایتی، علی‌اکبر: باجناق صادق محصولی.
ولایی، عیسی: داماد محمدرضا توسلی محلاتی.
یثربی، سید مهدی: دایی حسین محلوجی.
یزدی، ابراهیم: برادرهمسرمحمد توسلی.
یونسی، علی: پدرداماد سید احمد زرگر.

نظر بدهید